EpiHealth – En storsatsning för lunds och uppsala universitet av betydelse för kardiovaskulär forskning


Modern molekylärepidemiologisk forskning har behov av data från stora befolkningsstudier med tillhörande biobanker och senare registeruppföljning för att avtäcka mekanismer bakom sjukdomars utveckling. För kardiovaskulär sjukdom kan detta handla om att finna nya kausala mekanismer som måltavla för interventioner och nya läkemedel. Det strategiska forskningsområdet Epidemiology for Health (SFO EpiHealth) vid Lunds och Uppsala universitet syftar till att brett stödja epidemiologisk forskning samt även rekrytera medelålders individer för uppbyggnaden av en stor svensk befolkningskohort, bl.a. för kardiovaskulärt inriktade forskare att utnyttja för riktade studier.

Den moderna epidemiologiska forskningen har utvecklat nya metoder för att på basen av befolkningsstudier med biobanker samt registeruppföljningar kunna finna och karakterisera sjukdomsmekanismer i genesen till de stora folksjukdomarna (prediktion), t.ex. kardiovaskulära och metabola sjukdomar. På samma sätt kan patientkohorter användas för att följa kliniska förlopp (prognostik) samt studera förutsättningar för olika läkemedelseffekter, t.ex. på basen av farmakogenetik. Här kan även hälsoekonomiska analyser vara betydelsefulla.

Mot denna bakgrund har det varit av intresse för statsmakterna och Vetenskapsrådet att utnämna olika nationella företrädare för excellens inom modern epidemiologisk forskning. Detta har skett inom ramen för den satsning som gjordes på strategiska forskningsområden (SFO) 2009 och på basen av den Forskningspolitiska propositionen 2008 (Regeringens proposition 2008/09:50 ”Ett lyft för forskning och innovation”).

Starten för SFO EpiHealth 2010

Som en av SFO ansökningarna från Lunds universitet (LU), inlämnade till Vetenskaprådet (VR) i mars 2009 av Rektor-LU, fanns även en ansökan om satsningen ”Epidemiology for Health (EpiHealth)” där undertecknad varit koordinator för en arbetsgrupp. Vid en internationell expertgranskning fann denna ansökan stöd för ett 5-årigt anslag från strategiska forskningsmedel enligt ett pressmeddelande från VR den 15 juni 2010. Detta innebar ett tillskott på 10 miljoner/år för vårt SFO i samverkan Lunds och Uppsala universitet, och på ett motsvarande sätt fick även Karolinska Institutet ett anslag för epidemiologisk forskning med professor Nancy Pedersen som koordinator. Kärnan i EpiHealth ansökan, som togs fram i ett samarbete med Uppsala universitet, var att definiera och utveckla tre arbetsområden för den närmaste 5-årsperioden med fokus på de stora folksjukdomarna. Dessa var ”Basal epidemiologi” (genetisk epidemiologi, gen-miljö interaktion, epigenetik); ”Infrastukturer för epidemiologi”(biobanker, register, bioinformatik, biostatistik); samt ”Tillämpad/klinisk epidemiologi” (patientregister, primärvårdsjournalregister, hälsoekonomi, social epidemiologi och ekonomisk demografi, samt arbets- och miljömedicin i samverkan med Lunds Tekniska Högskola). Bakom SFO EpiHealth finns en ledningsstruktur med undertecknad som Koordinator och med en vice-Koordinator (professor Marju Orho-Melander, Malmö) och med en styrgrupp där bl.a. professor Lars Lind, Uppsala, ingår samt professor Sölve Elmståhl, Malmö, samt professor Jonas Björk, Lund. Dessutom finns det en rad namn inom de tre huvudområden som här beskrivits. Vi har satsat stort på en utveckling inom epidemiologisk forskning som med regeringens beslut kommer att bli ett profilområde för internationell excellens för våra två universitet i samverkan. Bland viktiga uppgifter kan nämnas bl.a. följande: tillskapandet av en gemensam web-sida för informationsutbyte och en katalog tillgänglig över alla epidemiologiska projekt och kontaktpersoner; planering och genomförande av forskarkurser, dels på lokal nivå, men även på nationell och internationell nivå där framstående epidemiologisk forskning samt metodologi belyses; inventering av behov för nyrekryteringar avseende spetskompetens inom biostatistik, medicinsk statistik, samt bioinformatik.

En ny stor befolkningskohort med data för forskare

Av betydande allmänt intresse är starten av en stor befolkningskohort i Uppsala och Malmö benämnd EpiHealth kohorten (www.epihealth.se) baserad på en befolkningsscreening bland medelålders och äldre svenskar (45-75 år) över hela landet (n= 300.000) som skall nå äldre åldersgrupper än de som omfattas av det motsvarande LifeGene projektet i åldersgrupperna 0-45 år. Hittills har dessa två kohorter sammanlagt screenat snart 60.000 individer, varav EpiHealth kohorten står för mer än 22.000 individer [1,2]. Till dessa kohorter finns omfattande biobanksresurser, f.n. lagrat vid KI Biobank i Stockholm och med möjlighet för avancerade tekniska analyser i kontakt med teknikplattformar som Science for Life (www.scilife.se). På ett motsvarande sätt har man i Storbritannien byggt upp UK Biobank som samlat data samt biobanksprover från mer än en halv miljon engelsmän, där data redan kunnat utnyttjas för att identifiera riskmönster för ökad mortalitet i medelåldern, synliggjort i en färsk publikation i Lancet där svenska forskare varit delaktigaTill detta kommer även ett tredje stort nationellt screeningprojekt (SCAPIS) för att kartlägga hjärtkärlfunktion med modern metodologi (n= 40.000) under planering via Hjärt-Lungfonden och där Lars Lind ingår i en referensgrupp, liksom Gunnar Engström för Lunds universitet.

Tre nya stora befolkningsstudier: LifeGene, EpiHealth och SCAPIS

Sammanfattningsvis kan det således bli tal om tre stora svenska befolkningsinriktade screeningprojekt under den kommande 10-års perioden, vilka bör kunna samverka och integreras på de sätt som är möjliga. Eftersom det statliga stödet till SFO EpiHealth går primärt till Rektor vid Lunds universitet så kommer man från Rektorsnivå även att planera för nya strategiska satsningar inom området omfattande en viss del av anslaget. Detta är ett uttryck för att man från statsmakterna ger universitetet ett uppdrag (”comittment”) att utveckla området för internationell excellens. Därmed förbinder sig universitetet att även göra egna satsningar. Detta kan i hög grad befrämja de strukturer som behövs i bakgrunden för att fullt ut kunna utnyttja de rika biobanker och populationsregister som finns i såväl Malmö, Lund som i Uppsala. På sikt hoppas vi att kunna samverka även med andra universitet och högskolor som finner det attraktivt att samarbeta med SFO EpiHealth. Ett exempel på detta är Institutet för gerontologi vid Jönköpings Högskola där några epidemiologiska projekt kan länkas in i de större satsningarna inom EpiHealth. På sikt bör därför gränsöverskridande samverkan vara en ledstjärna för EpiHealth, så- väl geografiskt som fakultets- och institutionsmässigt. Exempel på det senare finns redan idag i samarbetet mellan forskargrupper inom Med Fak i Lund samt Lunds Tekniska Högskola (projekt om miljögifter och aerosoler) samt med Ekonomicentrum i Lund (projekt med inriktning på hälsoekonomi vid kroniska folksjukdomar som diabetes). Liknande samverkansprojekt finns vid Uppsala universitet. I styrelsen arbetar vi tillsammans med medarbetare i Lund, Malmö och Uppsala för att på alla sätt befrämja och utveckla epidemiologisk forskning och metodik med siktet inställt på nationell och internationell excellens.

Modern svensk epidemiologisk forskning och dess förutsättningar

Våra unika svenska biobanker och populationsregister ger goda möjligheter för detta, inte minst inom den nya molekylärbiologiska epidemiologin (gen-miljö interaktioner), men även inom den kliniska epidemiologin. Denna har stor samhällsnytta genom att bl.a. följa och utveckla kvalitet i vården samt värdera kostnadseffektivitet av medicinska åtgärder eller folkhälsomässiga satsningar. I den s.k. Bengt Westerbergutredningen 2014 [4] slogs det fast att det behövs förenklade och förbättrade rutiner för att underlätta för svenska forskare att använda de rika register som finns i landet. Till dessa kan även räknas den information som blir resultatet av analyser av prover lagrade i biobanker, eftersom renenkätinformation måste sammanlänkas med fenotypisk information (från kliniska undersökningar och avancerade imaging-metoder) samt information om gener, ”omics” och olika biomarkörer (från biobanker) för senareregisteruppföljning. På så sätt kan bl.a. analyser baserat på mendelsk randomisering [5] göras för att avtäcka kausalt verkande nya mekanismer bakom kardiovaskulära sjukdomsyttringar, t.ex. fyndet av att en ny biomarkör proneurotensin är av kausal betydelse både för kardiometabol sjukdom och för bröstcancer, baserat på studier i kohorten Malmö Kost Cancer [6].

Westerberg utredningen har varit ute på remiss och nu förbereds en regeringsproposition vilken dock kan dröja till 2017 eftersom man avvaktar utvecklingen inom EU med förändrad lagstiftning där (s.k. dataskyddsförordningen för hantering av registerdata). Under tiden finns det förslag [7] om bl.a. en förlängning av den s.k. LifeGene lagen från 2013 för att värna denna studies legala möjligheter att få fortsätta efter ett tillfälligt stopp orsakat av att Datainspektionen (DI) inte ansåg att det fanns laglig grund att driva denna studie. EpiHealth kohorten har dock inte varit utsatt för särskild granskning av DI och har legal rätt att fortsätta sin verksamhet.

Utsikter för nästa verksamhetsperiod 2016-2020

Inför den kommande verksamhetsperioden 2016-2020 så har SFO EpiHealth reviderat sin verksamhet samt antagit ett nytt strategiskt dokument. Vi kommer att fortsätta våra satsningar på excellens inom den breda epidemiologiska forskningen som vi står för och att bredda underlaget för denna excellens inom epidemiologisk forskning baserat på lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Detta beskrivs mera utförligt i våra årliga uppföljningar till VR, se vår hemsida ”Om oss”. Av stor betydelse är vårt samarbete med Uppsala universitet, KI, BBMRI.se, SND, SciLife samt andra nationella infrastrukturer, liksom med utländska universitet, kanske främst Broad Institute, Boston, Stanford University, Stanford, Syd-danskt universitet, Odense, för att nämna några. Vi vill stödja unga forskare, oavsett bakgrund, till att kunna förkovra sig inom epidemiologi. Detta har lett till att vårt nätverk på 216 personer faktiskt idag har en absolut jämn könsfördelning 108/108. Vi satsar även på yngre forskares karriärvägar samt vill särskilt befrämja två nya områden: reproduktionsepidemiologi samtnutritionsepidemiologi, där vi har en rad olika aktiviteter pågående. Sedan länge arbetar vi med avancerad basal epidemiologi (gen-miljö, epigenetik),infrastrukturer samt klinisk epidemiologi som de tre väsentliga delarna av vår verksamhet och här finns potential för breda samarbeten med olika kompetenser.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har nu SFO EpiHealth varit verksamt under snart sex år (2010-2015) och hunnit utveckla en omfattande verksamhet inom avancerad epidemiologisk forskning. Av stor betydelse för kardiometabolt intresserade forskare är möjligheten av att ansöka om uttag av data och prover från vår stora befolkningskohort där det förutom enkätfrågor och biobankade blodprover även finns en del tekniska undersökningar, bl.a. tum-EKG. Kontaktpersoner att vända sig till är Lars Lind i Uppsala samt Sölve Elmståhl i Malmö-Lund.

Referenser

Almqvist C, Adami HO, Franks PW, Groop L, Ingelsson E, Kere J, et al. LifeGene – a large prospective population-based study of global relevance. Eur J Epidemiol. 2011;26:67-77.

Lind L, Elmståhl S, Bergman E, Englund M, Lindberg E, Michaelsson K, et al. EpiHealth: a large population-based cohort study for investigation of gene-lifestyle interactions in the pathogenesis of common diseases. Eur J Epidemiol. 2013;28:189-97

Ganna A, Ingelsson E. 5 year mortality predictors in 498,103 UK Biobank participants: a prospective population-based study. Lancet. 2015;386:533-40.

Unik kunskap genom registerforskning. SOU 2014:45. Stockholm: Utbildningsdepartementet; 2014.

Nilsson PM. Kausalitet kan påvisas med mendelsk randomisering. Läkartidningen 2013; 110: 833-5.

Melander O, Maisel AS, Almgren P, Manjer J, Belting M, Hedblad B, et al. Plasma proneurotensin and incidence of diabetes, cardiovascular disease, breast cancer, and mortality. JAMA. 2012;308:1469-75.

Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Prop. 2014/15:121 (28 maj 2015).


Läs mer